Публикации

Управление на веригата на доставките

Категория: Публикации

Supply chain management in food industrySupply chain management in food industryin hospitality
Prof. Mirjana Sekulovska, PhD

Управление на конфликти във веригата на доставките
Гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Нелоялни търговски практики и проблемите между участниците във веригите на доставки на бързооборотни стоки в България и ЕС
Георги Ганчев, студент

Управлението на веригата на доставките в българия в контекста на световните тенденции
доц д-р Мирослава Раковска

Supply chain integration as a basisfor its expansion during the global recession
Goran milovanović, PhD, Nada Barac, PhD
Vladimir Milovanović, BSC

Формирование цепей поставок продукции
доц д-р Елена Слепенкова

Практики на управление на веригата на доставките за постигане на лидерство в разходите
доц д-р Мирослава Раковска

Насоки за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българските предприятия
доц д-р Мирослава Раковска

Взаимовръзка между бизнес стратегия, управление на веригата на доставките и резултати от дейността на производствените предприятия
доц д-р Мирослава Раковска

Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската стопанска практика
доц д-р Мирослава Раковска

Управление на материалните и информационни потоци във веригата на доставките

доц д-р Мирослава Раковска

Интеграция на дейностите във вътрешнофирмената верига на доставките в българската стопанска практика
доц д-р Мирослава Раковска

Изследване на управлението на веригата на снабдяване в България: методологични основи
доц д-р Мирослава Раковска

Ролята на партньорствата в управлението на снабдителната верига (2003)
доц д-р Иванка Корбанколева