Членове на асоциацията

Сдружение Българска асоциация по логистика /БАЛ/ има над 150 индивидуални и корпоративни членове.

Сдружението предлага на своите членове достъп до базата си данни и до редица публикации и сборници в областта на логистиката.

Членуването в сдружението е доброволно.

Индивидуален член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на Сдружението, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има научни и професионални интереси, свързани с движението на стоките от производството до тяхната реализация и достигане до купувача /потребителя/, при минимални разходи.

Корпоративен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

Всеки член на Сдружението има право да:

 1. участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. има членска карта.

Всеки член на Сдружението е длъжен да:

 1. спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. участва в дейността на Сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. заплати при встъпването си в Сдружението встъпителен членски внос, определен по решение на Общото събрание;
 4. заплаща редовно членски внос, определен по решение на Общото събрание;
 5. не използва членството си в Сдружението за цели, противоречащи на неговия Устав;
 6. работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Придобиване на членство

Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.

Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок.

Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Представителите на юридически лица представят протокол от решение на своя върховен орган за членуване в Сдружението и представителство в него.

По предложение на Управителния съвет могат да бъдат приемани за почетни членове физически или юридически лица с особени заслуги за постигането на целите на Сдружението.

Почетните членове участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас и не заплащат членски внос.

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys