Устав на асоциацията

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.
(2) Сдружението е доброволна и независима организация, отделна от своите членове, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Сдружението придобива качеството на юридическо лице с вписването му в съдебния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.
(4)Сдружението може да членува в юридически лица, организации в страната и чужбина, както и да създава клонове за осъществяване на целите си.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА”.
(2) Наименованието на Сдружението може да се изписва на латиница или на английски език.
(3) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София.
(2) Адресът на управление на Сдружението гр. София, район Оборище, ул. Върбица 13.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Определение на дейността

Чл. 5. Сдружението сеопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. (1) Основнацел на Сдружението е да обединява усилията и координира дейността на своите членове за развитие на логистиката и приобщаването към европейските и световните тенденции в областта на приложението на логистичните методи в практиката.
(2) Специфичните цели на Сдружението са:

 1. Да насърчава използването на новите технологии в областта на логистиката;
 2. Да подпомага създаването на партньорства и изграждането на мрежи с лица органи и институции от цял свят, работещи в сферата на логистиката;
 3. Да подпомага и насърчава разработването на анализи, оценки и стратегии в областта на логистиката.

ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Предмет на основна дейност

Чл. 7. За постигане на своите цели Сдружението осъществява следната основна дейност:

 1. Обмен на опит и информация между членовете-специалисти и подпомагане на тяхното квалификационно и творческо израстване;
 2. Съдействие за повишаване квалификацията на своите членове чрез обучение, специализация, семинари и други подобни;
 3. Съдействие за осъществяване и разпространение на научни и приложни изследователски проекти и консултантска дейност между членовете на Сдружението;
 4. Организиране на конференции, симпозиуми, дискусии и други публични прояви;
 5. Информация за резултати от теоретични и приложни изследвания, учебна литература, периодични печатни и други информационни материали;
 6. Популяризиране на европейските изисквания и стандарти в областта на логистиката;
 7. Осъществяване на международно сътрудничество със сродни организации на двустранн и многостранна основа;
 8. Подпомагане на своите членове при решаване на практически проблеми, реализиране на проекти, установяване на международни контакти и други.

Предмет на стопанска дейност

Чл. 8. (1) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната му дейност.
(2) Стопанската дейност на Сдружението има за предмет извършването на консултантска, изследователска, образователна, информационна, рекламна, маркетингова дейност, организиране на публични прояви - семинари, конференции, кръгли маси, симпозиуми, изложби, беседи, създаване и поддържане на бази данни, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и чужда валута, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.

Чл.10. (1) Имуществото на Сдружението се образува от:

 1. встъпителни вноски;
 2. членски внос;
 3. дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;
 4. спонсорство и субсидии от държавата;
 5. приходи от свързана стопанска дейност на Сдружението;
 6. приходи от имуществото на Сдружението;
 7. други постъпления и приходи, получени в съответствие със законите на Република България.

(2) Сдружението може да влага средствата си в недвижими имоти и движими вещи, дялови участия в търговски дружества, ценни книги и други.
(3) Средствата на Сдружението се съхраняват в отделна банкова сметка и се разходват съгласно годишните бюджети.

V. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 11. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението могат да са индивидуални и корпоративни.
(2) Индивидуален член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на Сдружението, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има научни и професионални интереси, свързани с движението на стоките от производството до тяхната реализация и достигане до купувача /потребителя/, при минимални разходи.
(3) Корпоративен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 12. Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да има членска карта.

Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. да участва в дейността на Сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. да заплати при встъпването си в Сдружението встъпителен членски внос, определен по решение на Общото събрание;
 4. да заплаща редовно членски внос, определен по решение на Общото събрание;
 5. да не използва членството си в Сдружението за цели, противоречащи на неговия Устав;
 6. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 15. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Представителите на юридически лица представят протокол от решение на своя върховен орган за членуване в Сдружението и представителство в него.
(3) По предложение на Управителния съвет могат да бъдат приемани за почетни членове физически или юридически лица с особени заслуги за постигането на целите на Сдружението. Почетните членове участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас и не заплащат членски внос.

Прекратяване на членство

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. със смърт или поставяне под пълно запрещение на физическо лице – индивидуален член на Сдружението;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическо лице – корпоративен член на Сдружението; 
 5. при отпадане.

(2) Желаещите да прекратят членството си лица подават едномесечно писмено предизвестие. Писменото предизвестие за прекратяване на членството може да бъде оттеглено до изтичането на неговия срок.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(5) При прекратяване на членството се уреждат имуществените отношения между лицето, прекратило членството си и Сдружението.

VІ. УСТРОЙСТВО

Органи на Сдружението

Чл. 17. Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на Сдружението, в който участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство на членовете на Сдружението

Чл. 19. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните следва да бъдат изрично предназначени за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 
 4. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет; 
 5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за отказ или прекратяване на членство;
 6. приема бюджета на Сдружението;
 7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 8. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона и Устава на Сдружението.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание провежда заседания най-малко веднъж на годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет. То може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и посочване по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща до всички членове на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден и в същия срок се поставя на мястото за обявления в сградата, в която ще се проведе общото събрание.

Право на сведение

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл. 26. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 20, т. 1, 3 и 6 се изисква мнозинство 3/4 от присъстващите.
(3) За решението по чл. 20, т. 2 се изисква абсолютно мнозинство от всички членове на Общото събрание.

Решения

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в дневния ред на поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и от протоколчика на заседанието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 31. (1) Управителен съвет е управителен орган на Сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години без ограничение в броя на мандатите.
(3) Управителният съвет е в състав от минимум 3(трима) членове, които са членове на Сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на Сдружението, като на заседанията на Управителния съвет то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение в броя на мандатите.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да подават оставка с писмена молба с едномесечно предизвестие. Молбата се подава до Общото събрание, което я разглежда на първото свое заседание, следващо датата на подаване на предизвестието. Общото събрание може да приеме оставката и веднага, без да изчака изтичането на срока на предизвестието.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 (шест) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(4) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 33. Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; 
 2. приема и изключва членове на Сдружението; 
 3. взема решения относно дължимостта и размера на встъпителните вноски и членския внос; 
 4. одобрява годишния счетоводен отчет; 
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие на Сдружението в други организации; 
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 7. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 8. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението;
 9. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
 10. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 11. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността и проект за бюджет на Сдружението; 
 12. определя адреса на Сдружението;
 13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на друг орган.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по чл. 33, т. 6 и т. 10 от Уставасе вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Общото събрание избира от своя състава на Управителия съвет и Заместник председател на Управителния съвет, който замества Председателя при отсъствие.
(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(4) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва договорите със служителите на Сдружението;
 4. представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
 5. докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

(5) При отсъствие на Председателя на Управителния съвет, Заместник председателят изпълнява функциите за които е упълномощен от Председателя и води заседанията и протоколите на Управителния съвет.

Книги на Сдружението

Чл. 44. Общото събрание и Управителният съветводят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 45. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на компетентния съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

ІX. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначен с единодушно решение на Управителния съвет ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Редът за разпореждане с имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението, се определя с единодушно решение на Управителния съвет на Сдружението.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Всички въпроси, неуредени в този Устав се решават от Общото събрание съобразно действащото законодателство на Република България.

Чл. 49. Първоначалният Устав на Сдружението е приет на Учредително събрание, проведено на 19 ноември 1992 г. и е изменен и допълнен на общо събрание на всички учредители – членове на Сдружението, проведено на 20 септември 1993 година.

Чл. 50. Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружението, състояло се на 18 февруари 2008 година.

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys